Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Katoen
 
 
Identiteit
 
Naam:             Van Katoen
Adres:             Laakse eind 8, 6851 JX, Huissen
Telefoonnr:     06-54780348
Mail:                info@van-katoen.nl
KvK:                57365695
 
Toepasselijkheid
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Van Katoen en op alle met Van Katoen aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite die met Van Katoen in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 
Aanbod
 
Alle aanbiedingen van Van Katoen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Van Katoen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Van Katoen gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Van Katoen niet.
 
Overeenkomst
 
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Van Katoen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Van Katoen gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Van Katoen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 
Ruilen en herroepingsrecht
 
De Klant is verplicht de producten bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Van Katoen daarvan binnen 24 uur na de aflevering van op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Van Katoen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 
Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant.
Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
Ruilen of terugsturen mag binnen 14 dagen na aankoop. Van Katoen zal de kosten voor het retourzenden vergoeden.
 
Prijs
 
Alle door Van Katoen vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. De hoogte van de verzendkosten staan vermeld onder het kopje verzenden en gelden voor verzending binnen Nederland. Verzenden van artikelen geschied op eigen risico.
 
Garantie
 
Van Katoen staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 
Levering
 
Van Katoen heeft bijna alle producten op voorraad. Bij een bestelling geplaatst voor 14.00 uur en na ontvangst van betaling, zal de bestelling nog dezelfde dag verstuurd worden mits de producten op voorraad zijn. Als er 7 dagen na bestelling geen betaling of reactie wordt ontvangen wordt de bestelling als niet ontvangen beschouwd. De bestelde artikelen zullen opnieuw te koop worden aangeboden. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 
Van Katoen zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 
Betaling
 
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren betaald worden:
 

  • Betaling vooraf: de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op onder vermelding van besteldatum en bestelnummer
  • Betaling via iDEAL
 
Geschillen
 
Op overeenkomsten tussen Van Katoen en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.